FOLIA TORUNIENSIA 8/2008

Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 8 (2008). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2008. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Krzysztof Mikulski
Toruń w czasach młodości Samuela Bogumiła Lindego – środowisko rodzinne i intelektualne
s. 7-13

Lata dzieciństwa i nauki w miejscowych szkołach niewątpliwie wywarły znaczący wpływ na dalsze losy Samuela Bogumiła Lindego. W artykule omówiono ogólnie warunki rozwoju Torunia w XVIII wieku oraz przedstawiono sytuację materialną mieszczan, politykę miasta w sprawie edukacji młodzieży i poziom toruńskich szkół.

Bożena Matuszczyk
Geneza i koncepcje Słownika Samuela Bogumiła Lindego
s. 15-25

Autorka przedstawiła proces stopniowego kształtowania się koncepcji Słownika Samuela Bogumiła Lindego (1807-1815) oraz przebieg kolejnych etapów powstawania tego dzieła.

Maria Frankowska
Nazwy roślin i ich źródła w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego
s. 27-55

W artykule omówiono źródła, z których Samuel Bogumił Linde czerpał nazwy roślin – zielniki z XVI i XVII w. Zwrócono uwagę na ich zależność od herbarzy polskich i zagranicznych oraz poddano analizie słowotwórczej wybrane nazwy.

Marian Ptaszyk
Czy Linde był jakobinem?
s. 57-67

Autor poprzez analizę źródeł podważył prawdziwość przekazów przypisujących Samuelowi Bogumiłowi Lindemu poglądy jakobińskie. Przyczyną powstania legendy o jakobińskich zapatrywaniach Lindego był jego udział – prawdopodobnie z polecenia H. Kołłątaja i I. Potockiego – w zebraniach jakobinów w Warszawie.

Iwona Imańska
Pasje bibliofilskie torunian w drugiej połowie XVIII wieku
s. 69-80

W drugiej połowie XVIII wieku w Toruniu książki można było znaleźć w domach bogatych oraz średniozamożnych mieszczan. Największe księgozbiory należały do duchownych protestanckich, lekarzy, prawników, urzędników miejskich i profesorów miejscowych szkół. Powiększali je korzystając z pośrednictwa miejscowych księgarzy, uczestnicząc w organizowanych w Toruniu od 1716 r. aukcjach bibliofilskich, a także nabywając książki i czasopisma w trakcie podróży zagranicznych.

Anna Mazerska
Listy Edwarda Chwalewika do Zygmunta Mocarskiego przechowywane w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 81-89

W toruńskiej Książnicy znajduje się m.in. zbiór listów od Edwarda Chwalewika do Zygmunta Mocarskiego, pierwszego dyrektora biblioteki. Omawiana korespondencja pochodzi z okresu od 2 lipca 1922 roku do 30 marca 1939 roku. W jej treści można wyróżnić trzy główne tematy: informacje dotyczące exlibrisów, towarzystwa bibliofilskiego oraz przygotowywanej przez Edwarda Chwalewika do druku książki „Zbiory polskie, archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone”.

Lidia Klimaszewska
Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (część I)
s. 91-104

Artykuł omawia historię działającej w siedzibie Książnicy Miejskiej w Toruniu w latach 1961-1998 drukarni bibliotecznej opartej na tradycyjnej typograficznej technice druku. Przedstawiono w nim początki tej Oficyny oraz osoby z nią związane, omówiono także wyposażenie drukarni. W dalszej części artykułu scharakteryzowano druki wydane w Oficynie Drukarskiej.

Wanda A. Ciszewska
Toruńskie księgarnie w latach 1997-2008
s. 105-116

W latach 1997, 2002 oraz 2008 przeprowadzono badania ankietowe toruńskiego rynku księgarskiego. Autorka poprzez analizę uzyskanych informacji przedstawia toruńskie księgarnie na przełomie XX i XXI w.

Małgorzata Kowalska
Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego
s. 117-135

Autorka przeanalizowała wygląd i zawartość witryn internetowych wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego. Dane jednostkowe posłużyły do sformułowania sumarycznych wniosków na temat internetowej oferty informacyjnej i usługowej bibliotek.

Bożena Bednarek-Michalska
Kultura konwergencji – nowa jakość czy równanie w dół?
s. 137-145

W artykule podjęto próbę przyjrzenia się nowym zjawiskom kultury związanymi z siecią internetową. Autorka przybliża pojęcie konwergencji kultury, opisuje wartościowe inicjatywy społecznościowe, a także wskazuje na zagrożenia, jakie wynikają z łatwego dostępu do narzędzi technologicznych wspomagających kreatywność masową.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Janusz Bonczkowski, Joanna Milewska-Kozłowska
Starodruki z zespołu Akt miasta Grudziądza przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu
s. 147-159

W artykule omówiono 51 starodruków pochodzących z XVIII wieku przechowywanych w teczkach zespołu „Akta miasta Grudziądza” w Archiwum Państwowym w Toruniu. W skład tego zbioru wchodzą edykty i ordynacje króla pruskiego regulujące prawa na ziemiach objętych zaborem pruskim, deklaracje składane Rzeczpospolitej przez obcych władców, teksty konfederacji szlacheckich oraz wystąpień królów Polski. Druki zaprezentowane zostały w formie katalogu – według haseł autorskich, w kolejności alfabetycznej.

 

KRONIKA NAUKOWA

Druga konferencja o regionaliach w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego (Regina Sakrajda)
s. 161-164

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu” (Magdalena Cyrklaff)
s. 165-168

Dzień 10 grudnia świętem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Anna Głowacka)
s. 169-170

Listopadowa konferencja popularnonaukowa „Samuel Bogumił Linde z Torunia i jego dzieło” (Anna Głowacka)
s. 171-173

Jak zmieniać oblicze biblioteki? Nowe formy promowania czytelnictwa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Łukasz Wudarski)
s. 175-178

Traktaty rzymskie i międzynarodowy projekt Europejskiego Urzędu Patentowego w Centrum Dokumentacji Europejskiej i Standardów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (Justyna Sobecka, Edyta Urbańska)
s. 179-182

Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (Elżbieta Wykrzykowska)
s. 183-185

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – biblioteka dla studentów (Beata Antczak-Sabala)
s. 187-191

Wrocławska konferencja „Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje” (Beata Madajewska)
s. 193-195

Współpraca naukowa między Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Książnicą Kopernikańską i Archiwum Miasta Stołecznego Pragi (Renata Skowrońska-Kamińska)
s. 197-199

 

WSPOMNIENIA

Jadwiga Bieganowska (1955-2007) – główna księgowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu (Teresa E. Szymorowska)
s. 201