Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ksiaznica.torun.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powyższy adres służy również do składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: ul. Słowackiego 8, 87 – 100 Toruń
Do budynku prowadzi 5 wejść.
Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą schody od strony ul. Słowackiego.
Pozostałe wejścia - trzy od strony parkingu dla samochodów służbowych i jedno od strony hotelu Mercure Toruń Centrum są dostępne wyłącznie dla pracowników Biblioteki.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Stopnie schodów wejściowych posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku na parterze znajduje się Czytelnia Główna wraz z Czytelnią Czasopism oraz Czytelnia Działu Informacyjno-Bibliograficznego, do której wchodzi się po kilkustopniowych schodach. Na piętrze mieści się Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych. Czytelnie nie posiadają stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek 2: Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, ul. Szczytna 13, 87-100 Toruń
Do budynku prowadzą bezbarierowe wejścia od strony ul. Szczytnej:
1) do Wypożyczalni na parterze przez podjazd dla wózków,
2) do Wypożyczalni na drugim piętrze, Czytelni, sali do zajęć i Galerii Ośrodka - winda z komunikatami głosowymi i oznaczeniami alfabetem Braille’a-wejście przez bramę kamienicy od ul. Szczytnej.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z Ośrodka.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zewnętrzne tablice informacyjne są dostosowane do potrzeb osób słabowidzących, a ciągi komunikacyjne, z których korzystają użytkownicy, mają oznaczenia kontrastowe.
Wszystkie pomieszczenia biblioteczne dostępne są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Czytelnia na drugim piętrze wyposażona jest w urządzenia dostosowane do potrzeb użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności:
1) powiększalnik dla osób z dysfunkcją narządu wzroku;
2) urządzenie odtwarzające „CZYTAK” dla czytelników z dysfunkcją narządu wzroku;
3) stanowisko komputerowe z bardzo dużym dotykowym monitorem, klawiaturą BigKeys LX (znacznie powiększone klawisze) dla osób z obniżoną sprawnością ruchową oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, klawiaturą dla osób słabowidzących (żółte klawisze z czarnymi, pogrubionymi i powiększonymi oznaczeniami), dużą myszą komputerową Big Track dla użytkowników z ograniczoną (również w znacznym stopniu) sprawnością ruchową oraz programem udźwiękawiającym NVDA.
W budynku znajduje się toaleta dla czytelników przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (przestrzeń do swobodnego poruszania się na wózku, dostosowana umywalka, poręcze).

FILIE BIBLIOTECZNE

Filia nr 1 z oddziałem dla dzieci, ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony ul. Jęczmiennej, przed wejściem znajdują się schody, stopnie schodów wejściowych posiadają oznaczenia, nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 2 z oddziałem dla dzieci, ul. Kościuszki 47, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii prowadzą schody zewnętrzne, jest jedno wejście, nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 3 z oddziałem dla dzieci, ul. Mickiewicza 61, 87-100 Toruń
Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście od strony ul. Klonowica. Filia biblioteczna mieści się na parterze budynku, do filii prowadzą 3 schody, nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online
z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 4 z oddziałem dla dzieci, ul. Poznańska 52, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajdują się schody, nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia posiada stanowiska pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 5, ul. Lubicka 45c, 87-100 Toruń
Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, filia mieści się na parterze budynku, prowadzą do niej 3 schody, jest podjazd dla wózków. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 6 z oddziałem dla dzieci, ul. Lelewela, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się w pasażu handlowym. Do pomieszczeń biblioteki znajdują się dwa wejścia, dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, z drugiego korzystają tylko pracownicy. Do filii prowadzą schody zewnętrzne, jest podjazd dla wózków. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 7, ul. Okólna 169, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii bibliotecznej prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajdują się schody, jest podjazd dla wózków. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 8 , ul. Rzepakowa 7/9, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku szkoły. Przed wejściem oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, nie ma podjazdu dla wózków ani windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 10 Wojewódzki Szpital Dziecięcy, ul. Konstytucji 3 maja 42, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, na porterze budynku szpitala. Posiada podjazd dla wózków oraz windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 11 z oddziałem dla dzieci, ul. Żwirki i Wigury 39/41, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii prowadzą schody zewnętrzne, jest jedno wejście, jest podjazd dla wózków, brak windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 12 z oddziałem dla dzieci, ul. Fałata 35, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii prowadzą schody zewnętrzne, jest jedno wejście, brak podjazdu dla wózków, brak windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia posiada stanowiska pracy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 14 z oddziałem dla dzieci, ul. Łyskowskiego 29/35, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się na I piętrze budynku. Do filii prowadzą schody zewnętrzne, jest jedno wejście, brak podjazdu dla wózków, brak windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia nie posiada stanowisk pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 16 z oddziałem dla dzieci, ul. Raszei 1, 87-100 Toruń
Filia biblioteczna mieści się w skrzydle szkoły III Liceum Ogólnokształcącego na parterze oraz I piętrze budynku. Do filii prowadzą schody zewnętrzne, są 2 wejścia, główne dla czytelników przychodzących z zewnątrz, drugie dla uczniów szkoły. Jest winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem są miejsca parkingów dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Czytelnia posiada stanowiska pracy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.