• Redakcja informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie ich wykryte przypadki będą demaskowane przez powiadomienie odpowiednich podmiotów: instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń zrzeszających edytorów itp.
 • Teksty powinny zostać przesłane do redakcji w formacie: .doc, .docx., .odt, .rtf lub .sxw.
 • Redakcja przyjmuje propozycje tekstów o objętości nieprzekraczającej 2 arkuszy autorskich (80 tys. znaków ze spacjami i przypisami).
 • Do każdego tekstu powinny zostać dołączone: słowa kluczowe i, jeżeli występuje cytowanie, bibliografia załącznikowa.
 • Do artykułu, materiału źródłowego i studium powinny zostać dołączone: informacja o autorze o objętości 500–800 znaków ze spacjami, streszczenie wraz ze słowami kluczowymi o objętości około 1–2 tys. znaków oraz bibliografia załącznikowa.
 • Formatowanie:
  • Imię i nazwisko autora czcionką Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; odstępy: 1,5; wyrównanie: akapit z lewej.
  • Informacje o afiliacji (pełnej nazwie instytucji) i adresie e-mail autora: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wyrównanie: akapit z lewej.
  • W przypadku recenzji, sprawozdania i wspomnienia imię i nazwisko autora oraz jego afiliacje i e-mail umieszcza się na końcu tekstu z prawej strony, według takich zasad jak powyżej, ale z wyrównaniem: akapit z prawej.
  • Tytuł: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; odstępy: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: z lewej.
  • Informacja o autorze artykułu: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
  • Słowa kluczowe i streszczenie: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne (same „Słowa kluczowe” i „Streszczenie”: czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 10; pogrubienie).
  • Tekst: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
  • Przypisy: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
  • Bibliografia załącznikowa – tytuł i śródtytuły: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; brak wcięcia akapitowego; odstępy: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
  • Bibliografia załącznikowa – tekst: czcionka Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 • Materiał ilustracyjny powinien zostać przesłany do redakcji w formacie: .jpg/.jpeg, .tif/.tiff lub .png.
 • W przypadku recenzji w nagłówku podajemy po kolei: imię i nazwisko autora publikacji, jej pełny tytuł (w przypadku pracy wielotomowej również liczbę tomów), nazwę wydawnictwa (w przypadku kolejnego wydania jego numer), miejsce i rok wydania, liczbę stron oraz numer ISBN.
 • Tytuły opublikowanych prac piszemy w tekście i w przypisach czcionką pochyłą.
 • Tytuły czasopism w tekście zaznaczamy za pomocą cudzysłowu.
 • Często cytowane nazwy instytucji, czasopism lub edycji źródłowych powinno się, po ich pierwszym zastosowaniu, skracać.
 • Wszelkiego rodzaju cytaty, zarówno w tekście, jak i w przypisach, zaznaczamy za pomocą cudzysłowu.
 • Daty w tekście i przypisach zapisujemy według zasady: datę dzienną cyfrowo, miesiąc słownie i rok cyfrowo (cyframi arabskimi). Natomiast w przypadku dat w przypisach wszystko zapisujemy cyfrowo (dzień i rok cyframi arabskimi, a miesiąc rzymskimi).
 • Cytując w przypisie monografię postępujemy według zasady: pierwsza litera imienia zakończona kropką i pełne nazwisko, następnie pełny tytuł, a na końcu miejsce i rok wydania.

T. Suleja, Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950–1955, Wrocław 1995, s. 13.

 • Cytując ponownie tę samą monografię używamy zamiast tytułu skrótu op. cit. Przy cytowaniu pozycji z poprzedniego przypisu stosujemy skrót ibidem. Jeśli po tym zapisie występuje następna praca tego samego autora, to piszemy idem lub eadem.
 • Cytując w przypisach prace zbiorowe lub wydawnictwa źródłowe, pomiędzy tytułem artykułu/rozdziału/źródła a tomu piszemy po przecinku [w:]. Nazwisko redaktora podajemy nieodmienione poprzedzone skrótem red. (hrsg. von) i pierwszą literą imienia lub imion.

B. Rok, Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1641–1806) po Europie w latach 1763–1769, [w:] Z badań nad Rzeczpospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 133–134.

 

T. Wilhelmi, Sebastian Brant. Zum Leben und Werk Sebastian Brants, [w:] Forrschungsbeiträge zu seinem Leben, zum „Narrenschiff“ und zum übrigen Werk, hrsg. von T. Wilhelmi, Basel 2002, s. 7–35.

 

 • Cytując w przypisie artykuł z czasopisma naukowego, piszemy tytuł czasopisma prostą czcionką, bez cudzysłowu, po przecinku podajemy jego tom/rocznik, a po dwukropku odpowiedni rok (gdy istnieje jeszcze podział na zeszyty i numery, podajemy ich numer).

S. Jóźwiak, Zmiany w sposobie funkcjonowania administracji terytorialnej w ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżackiego w latach 1410–1422, Zapiski Historyczne, t. 67: 2002, z. 3–4, s. 65 i n.

 

 • W przypadku cytowania artykułów z czasopism niebędących naukowymi, po tytule podajemy rok, a po przecinku odpowiedni numer.

K. Pisarczyk, O kagańcu oświaty wczoraj i dziś. Dyskutujemy nad projektem Konstytucji, Gazeta Toruńska (dalej: GT), 1952, nr 74, s. 3.

 

Z chwili, GT, 1898, nr 59, s. 1.

 

 • Cytowane w przypisie publikowane źródło zapisujemy według wymienionych wyżej zasad, dodając skrócone imię i nazwisko osoby, która źródło/źródła zebrała, przetłumaczyła, opracowała, napisała wstęp i wydała lub redagowała wykonanie tych czynności.

S. Poniatowski, Pamiętniki, tłum. i oprac. W. Konopczyński i S. Ptaszycki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1915, s. 40–41.

 

J. Ossoliński, Pamiętnik (1595–1621), oprac. J. Kolasa i J. Maciszewski, Wrocław 2004, s. 30.

 

Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604–1606), wyd. W. Kętrzyński, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 13: 1906, s. 3.

 

Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von W. Ziesmer, Danzig 1916.

 

Aktenstücke zur Geschichte der Noldeschen Händel in Kurland zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, bearb. von C. E. Napiersky, [w:] Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 2, hrsg. von J. F. Recke, Leipzig 1839, s. 1–238.

 

 • Cytując w przypisie niepublikowane źródło, podajemy najpierw jego lokalizację, czyli miejsce, gdzie jest przechowywane i dostępne, a po przecinku numer katalogowy/sygnaturę.

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), rkps 968, J. M. Ossoliński do T. Czackiego 23 IV 1798 r. z Wiednia.

 

 • Cytując w przypisie tekst pochodzący z Internetu, postępujemy analogicznie do tradycyjnych publikacji, z tą tylko różnicą, że zaznaczamy to jako [online] oraz podajemy dodatkowo datę dostępu i jego adres w sieci.

J. Turowska, Biblioteki wyższych szkół niepublicznych Trójmiasta, Biuletyn EBIB [online], 2006, nr 11 (81) [dostęp 10 III 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

 

Użyteczność (ang. usability, web-usability), [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp 10 III 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility).

 

[G. Barecki], Szkolenie bibliografów – Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników, [w:] Informatorium. Blog Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [online], [dostęp 2 VI 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/.

 

 • Cytując w przypisie korespondencję, podajemy imię i nazwisko nadawcy, informację o typie korespondencji (e-mail lub list) oraz datę jego nadania.

Zbierski, e-mail do autora, kwiecień 26, 2012.

Szczot, list do autora, czerwiec 28, 2012.

 

 • Sporządzając bibliografię załącznikową na końcu artykułu, postępujemy według zasad analogicznych do cytowania w przypisach, przy czym rozwijamy imię autora i na początku podajemy jego nazwisko, a przy artykułach i innych tekstach niesamoistnych wydawniczo podajemy zakres stron.

 

Poniżej zamieszczamy przykład bibliografii załącznikowej, ułożonej na podstawie materiału wykorzystanego we wcześniejszych przykładach:

 

Bibliografia

 

Źródła archiwalne

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

rkps 968

 

Źródła drukowane

Aktenstücke zur Geschichte der Noldeschen Händel in Kurland zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, bearb. von C. E. Napiersky, [w:] Monumenta Livoniae Antiquae, Bd. 2, hrsg. von J. F. Recke, Leipzig 1839, s. 1–238.

 

Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von W. Ziesmer, Danzig 1916.

 

Ossoliński Jerzy, Pamiętnik (1595–1621), oprac. J. Kolasa i J. Maciszewski, Wrocław 2004.

 

Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604–1606), wyd. W. Kętrzyński, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 13: 1906, s. 3-41.

 

Pisarczyk Kazimierz, O kagańcu oświaty wczoraj i dziś. Dyskutujemy nad projektem Konstytucji, Gazeta Toruńska, 1952, nr 74, s. 3.

 

Poniatowski Stanisław, Pamiętniki, tłum. i oprac. W. Konopczyński i S. Ptaszycki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1915.

 

Z chwili, Gazeta Toruńska, 1898, nr 59, s. 1.

 

Opracowania

Jóźwiak Sławomir, Zmiany w sposobie funkcjonowania administracji terytorialnej w ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżackiego w latach 1410–1422, Zapiski Historyczne, t. 67: 2002, z. 3–4, s. 61–70.

 

Rok Bogdan, Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1641–1806) po Europie w latach 1763–1769, [w:] Z badań nad Rzeczpospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 133–134.

 

Suleja Teresa, Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950–1955, Wrocław 1995.

 

Turowska Jolanta, Biblioteki wyższych szkół niepublicznych Trójmiasta, Biuletyn EBIB [online], 2006, nr 11 (81) [dostęp 10 III 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

 

Użyteczność (ang. usability, web-usability), [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp 10 III 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility).

 

Wilhelmi Thomas, Sebastian Brant. Zum Leben und Werk Sebastian Brants, [w:] Forrschungsbeiträge zu seinem Leben, zum „Narrenschiff“ und zum übrigen Werk, hrsg. von T. Wilhelmi, Basel 2002, s. 7–35.

 

 • Oprócz bibliografii załącznikowej w tradycyjnej formie powinno się przygotować zestawienie w stylu Chicago.

Poniżej zamieszczamy przykład bibliografii w stylu Chicago:

 

Bibliografia

 

Źródła niepublikowane

Miscellanea historyczne z czasów Stanisława Augusta z lat 1776-1794. rkps 968. Rękopisy, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Polska.

 

Źródła opublikowane

Napiersky, Carl Eduard, bearb. von. 1839. „Aktenstücke zur Geschichte der Noldeschen Händel in Kurland zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts“. W Monumenta Livoniae Antiquae. 2, hrsg. von J. F. Recke, 1–238. Leipzig: Verlag von Eduard Frantzen’s Buchhandlung.

NN.1898. „Z chwili”. Gazeta Toruńska, Marzec 13.

Orłowski, Maciej. 1906. „Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604–1606)”, wyd. W. Kętrzyński. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 13: 3–41.

Ossoliński, Jerzy. 2004. Pamiętnik (1595–1621), oprac. J. Kolasa i J. Maciszewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pisarczyk, Kazimierz. 1952. „O kagańcu oświaty wczoraj i dziś. Dyskutujemy nad projektem Konstytucji”. Gazeta Toruńska, Marzec 26.

Poniatowski, Stanisław. 1915. Pamiętniki, tłum. i oprac. W. Konopczyński i S. Ptaszycki. 1(1). Warszawa: Księgarnia W. Jakowickiego.

Ziesmer, Walther, hrsgb. von. 1916. Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens. Danzig: A. W. Kafemann.

 

Opracowania

[Barecki, Grzegorz]. 2016. „Szkolenie bibliografów – Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników” Informatorium. Blog Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Maj 24. http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/szkolenie-bibliografow-wspolna-baza-artykulow-gazet-tygodnikow/.

Jóźwiak, Sławomir. 2002. „Zmiany w sposobie funkcjonowania administracji terytorialnej w ziemi chełmińskiej pod panowaniem zakonu krzyżackiego w latach 1410–1422”. Zapiski Historyczne 67(3–4): 61–70.

Rok, Bogdan. 2001. „Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1641–1806) po Europie w latach 1763–1769”. W Z badań nad Rzeczpospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski, 133–134. Wrocław: Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.

Suleja, Teresa. 1995. Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950–1955. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Turowska, Jolanta. 2006. „Biblioteki wyższych szkół niepublicznych Trójmiasta”. Biuletyn EBIB 11(81). dostęp 10.03.2008. http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.

„Użyteczność (ang. usability, web-usability)”. W Wikipedia. Wolna encyklopedia. dostęp 10.03.2008. http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility).

Wilhelmi, Thomas. 2002. „Sebastian Brant. Zum Leben und Werk Sebastian Brants“. W Forrschungsbeiträge zu seinem Leben, zum „Narrenschiff“ und zum übrigen Werk, hrsg. von T. Wilhelmi, 7–35. Basel: Schwabe.

 

Korespondencja

Jacek Szczot, list do autora, Czerwiec 28, 2012.

Tomasz Zbierski, e-mail do autora, Kwiecień 26, 2012.

 • Zarówno w tekście, jak i w przypisach powinno używać się ogólnie znanych i przyjętych skrótów: bearbeiten von – bearb. von, Band – Bd., Heft – H., herausgegeben von – hrsg. von, Jahrgang – Jg., numer – nr, opracowanie – oprac., porównaj – por., redakcja – red., rękopis – rkps, Rocznik – R., rok, roku – r., tłumaczenie – tłum., tom – t., volumin – vol., wiek, wieku – w., wydanie – wyd., zebranie – zebr., zeszyt – z., zobacz – zob. itd.