Procedura recenzowania tekstów stosowana w czasopiśmie „Folia Toruniensia” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 roku.

 

 1. Redakcja, przygotowując wydanie każdego numeru, ocenia wszystkie nadesłane teksty. Pozwala to na dokonanie wstępnej selekcji zebranego materiału, który następnie zostaje zwrócony autorowi do naniesienia poprawek i uwag redakcji.

 2. Następnie, redakcja wybiera spośród specjalistów w zakresie bibliologii i informatologii lub historii dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny.

 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości – tzw. „double-blind review proces”, aby nie dopuścić do sytuacji mogących w jakikolwiek sposób wypaczyć jej wynik.

 5. Wydawnictwo podpisuje z recenzentami umowy określające wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej recenzji, zapewniając ich wysoki standard.

 6. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzyjny).

  Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
  Formularz recenzyjny 211.42 kb 9 Pobierz Zobacz
 7. Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie recenzje pozytywne. W przypadku sprzecznych ocen decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje redakcja.

 8. Autorzy informowani są o wynikach procedury recenzowania.

 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.