Procedura recenzowania tekstów stosowana w czasopiśmie „Folia Toruniensia” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 roku.

 

 1. Redakcja, przygotowując wydanie każdego numeru, ocenia wszystkie nadesłane teksty. Pozwala to na dokonanie wstępnej selekcji zebranego materiału, który następnie zostaje zwrócony autorowi do naniesienia poprawek i uwag redakcji.

 2. Następnie, redakcja wybiera spośród specjalistów w zakresie bibliologii i informatologii lub historii dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny.

 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości – tzw. „double-blind review proces”, aby nie dopuścić do sytuacji mogących w jakikolwiek sposób wypaczyć jej wynik.

 5. Wydawnictwo podpisuje z recenzentami umowy określające wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej recenzji, zapewniając ich wysoki standard.

 6. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzyjny).

  Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
  pdf Formularz recenzyjny 211.42 kb 298 Pobierz Zobacz
 7. Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie recenzje pozytywne. W przypadku sprzecznych ocen decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje redakcja.

 8. Autorzy informowani są o wynikach procedury recenzowania.

 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.