Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w roku 2015 wynosi 25 mln zł i umożliwia m.in. zakup bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptowała w dniu 12 maja 2015 r. Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2015 znajdują się w dokumentach poniżej:

Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2015 r.

Termin naboru wniosków ustala się do 19 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 30% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie lub złożenia wniosku zawierającego błędy formalno-prawne zgodnie z §7 Regulaminu Programu, wnioski zostaną odrzucone.

Wnioski należy składać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2015 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”