FOLIA TORUNIENSIA 6/2006

Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 6 (2006). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2006. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Maria Frankowska
W poszukiwaniu oryginalności. O poezji Jana Rybińskiego, sekretarza rady miejskiej Torunia
s. 7-26

Autorka przedstawiła życie i twórczość Jana Rybińskiego, poety okresu Renesansu. Artykuł, poza życiorysem poety oraz krótką prezentacją dotychczasowej literatury na temat jego działalności pisarskiej, zawiera przede wszystkim omówienie pod względem historycznym i lingwistycznym jego dorobku – wierszy żałobnych, refleksyjnych oraz pogodnych.

Iwona Imańska
Józef Andrzej Załuski a toruński rynek książki
s. 27-34

Artykuł zawiera omówienie związków biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego (1702-1774) z księgarzami i innymi mieszczanami toruńskimi, wynikających z aktywnie prowadzonej przez niego działalności edytorskiej i bibliofilskiej.

Grażyna Gzella
„Ciężka obraza” posła Gustawa Gerlicha na łamach „Gazety Toruńskiej” (1898-1900)
s. 35-43

W artykule przedstawiono historię procesu sądowego o obraźliwe względem posła Gustawa Gerlicha sformułowanie, umieszczone w artykule prasowym w „Gazecie Toruńskiej”. Autorka interesująco przedstawia okoliczności przewodu sądowego, wytoczonego redaktorowi naczelnemu czasopisma Janowi Brejskiemu.

Katarzyna Tomkowiak
Biblioteki w Toruniu w latach 1920-1939 (część III)
s. 45-56

Autorka przedstawia i charakteryzuje biblioteki istniejące w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym.

Joanna Gomoliszek
Periodyki studentów Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
s. 57-71

Pierwsze czasopisma studenckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazały się już z chwilą powstania tej uczelni – w 1946 roku. Przez lata wydawano liczne periodyki, których różnorodność tematyczna odzwierciedlała zainteresowania żaków rozmaitych wydziałów UMK. Autorka artykułu przybliża czasopisma studentów Wydziały Nauk Historycznych od chwili jego utworzenia (1 wrzesień 1993) do dnia dzisiejszego.

Urszula Zaborska
Udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w tworzeniu międzynarodowej bibliografii Europy Środkowej i Wschodniej
s. 73-78

W artykule przedstawiono okoliczności nawiązania współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu w zakresie tworzenia bibliografii pomorskich i bibliograficznej bazy danych do dziejów Europy Środkowej i Wschodniej oraz warunki jej bieżącego przygotowywania. Autorka omawia dotychczasowy dorobek toruńskich oraz niemieckich bibliografów w tej dziedzinie, a także efekty dwunastoletniej współpracy Biblioteki UMK w Toruniu i Instytutu Herdera.

Dominika Czyżak
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
s. 79-85

Idea udostępniania zbiorów bibliotecznych w Internecie sięga końca XX wieku. Wśród realizowanych w ostatnich latach projektów wymienić należy Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową. Pierwsze dokumenty, znajdujące się w jej zasobie, udostępnione zostały internautom we wrześniu 2005 roku. Autorka przybliża okoliczności powstania projektu, poszczególne etapy jego realizacji, zasady opracowywania dokumentów oraz dalsze perspektywy rozwoju Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Bożena Bednarek-Michalska
Otwarte zasoby elektroniczne dla humanistów
s. 87-96
W ostatnich latach dokonał się niezwykle szybki rozwój Internetu. Zalety przekazywania informacji poprzez sieć w coraz większym stopniu doceniane są również przez środowiska naukowe. Internet jest więc wykorzystywany zarówno jako narzędzie komunikacji między naukowcami, jak i środek publikacji wyników badań. W prezentowanym artykule przedstawione zostały narzędzia i metody wyszukiwania określonych kategorii informacji (humanistyczne) w sieci oraz najnowsze tendencje w rozwoju instrumentów, wspomagających jej użytkowników.

 

KRONIKA NAUKOWA

Cenny i rzadki inkunabuł trafił do zbiorów specjalnych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Krystyna Wyszomirska)
s. 97-101

Biblioteka XXI wieku – projekty modernizacji oraz wykorzystania najnowszych technologii komputerowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Teresa E. Szymorowska, Renata Skowrońska-Kamińska)
s. 103-105

Dama ze słonecznikiem. Przyznanie Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem Janinie Huppenthal, toruńskiej miłośniczce książek (Katarzyna Tomkowiak)
s. 107-110

Program rządowy, zamawiany pod nazwą „Kwaśny papier – ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”. Konferencja podsumowująca badania realizowane w programie (Alicja B. Strzelczyk)

Wystawa konserwatorska w Bibliotece Głównej UMK (Barbara Wojdyła)
s. 111-112

 

WSPOMNIENIA

Wiesław Szlosowski (1953-2006) – pracownik Oficyny Drukarskiej Książnicy Miejskiej w Toruniu (Katarzyna Tomkowiak)
s. 113-114