Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 2-3 (2002). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2003. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Krystyna Wyszomirska
Księgozbiór Piotra Artomiusza, zachowany w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 7-29

Autorka omawia kolekcję książek z prywatnej biblioteki, którą zgromadził w XVI wieku polski kaznodzieja i pisarz, związany przez większość życia z Toruniem.

Iwona Imańska
Wypożyczalnia książek i księgarnia Fryderyka Bogusława Lehmanna w Toruniu
s. 31-44

Zainteresowania autorki koncentrują się wokół planu organizacji i działania pierwszej komercyjnej wypożyczalni książek, otwartej w Toruniu pod koniec XVIII w. oraz księgozbioru, który oferowano jej klientom.

Anna Kunicka, Szczepan Wierzchosławski
Zbiory rękopiśmienne Walentego Fiałka w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 45-59

W artykule omówiono rękopiśmienne dokumenty, zgromadzone przez chełmińskiego wydawcę i drukarza pod kątem ich przydatności badawczej.

Andrzej Skowroński
Początki Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i jej działalność w latach 1921 – 1939
s. 61-70

Na podstawie nie publikowanych dotąd źródeł archiwalnych z okresu międzywojennego artykuł uzupełnia wiedzę na temat okoliczności powstania, rozwoju oraz struktury organizacyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Wanda Ciszewska
Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska w Toruniu w latach 1945 – 1950
s. 71-87

Autorka przedstawiła schemat organizacyjny i działalność handlowo – wydawniczą Spółdzielczej Księgarni Nauczycielskiej w Toruniu.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Maria Lewandowska
Naldiusa Florentczyka renesansowy poemat o bibliotece
s. 89-127

Pierwszy, całościowy przekład na język polski łacińskiego poematu z drugiej połowy XV wieku, zawierającego wierszowany opis Corvinianum, słynnej renesansowej biblioteki króla Węgier Macieja Korwina.

Beata Herdzin, Piotr Oliński
Inwentarz ksiąg kupca toruńskiego Henryka Rittera
s. 129-132

Autorzy opisali XVI-wieczny prywatny księgozbiór mieszczański na podstawie sporządzonego po śmierci właściciela inwentarza dóbr, który zachował się w aktach Archiwum Państwowego w Toruniu.

Krzysztof Kopiński, Joanna Milewska – Kozłowska
Stare druki w bibliotece Archiwum Państwowego w Toruniu
s. 133-175

 Po raz pierwszy udostępniono zbiór starodruków z Biblioteki Archiwum Państwowego w Toruniu w formie katalogu. Katalog wzbogacono indeksami: alfabetycznym drukarzy, nakładców, księgarzy, topo – typograficznym oraz wykazem proweniencji.

Waldemar Rozynkowski
Księgozbiór parafii dekanatu chełmżyńskiego w świetle najstarszej wizytacji z 1645 roku
s. 177-181

W aktach przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie zachowała się wizytacja dekanalna z roku 1641, dotycząca dekanatu chełmżyńskiego. W artykule dokonano jej analizy pod kątem znajdującego się w parafiach księgozbioru.

 

KRONIKA NAUKOWA

ABDOS 2001 – Międzynarodowa Konferencja Teoretyków i Praktyków Bibliotekarstwa w Toruniu (Danuta Krełowska)
s. 183-184

 

RECENZJE

Internationale Zusammenarbeit im neuen Jahrtausend. 30. ABDOS – Tagung, Thorn 4. bis. 7. Juni 2001 , Referate und Beiträge (Małgorzata Kowalska)
s. 185-191

 

WSPOMNIENIA

Pożegnanie Zygfryda Gardzielewskiego (Danuta Krełowska)
s. 193

Kazimierz Przybyszewski
Sylwetka i bibliografia prac drukowanych Leona Witkowskiego (1908 – 1992)
s. 195-216