Folia Toruniensia

To naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. Autorami zamieszczanych w nim artykułów są naukowcy zajmujący się różnymi zagadnieniami z dziedziny bibliotekoznawstwa. „Folia Toruniensia” adresowane są zarówno do osób naukowo zajmujących się tematyką bibliotek oraz archiwów jaki i miłośników tych treści. Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia z historii książki, drukarstwa, bibliotek oraz księgarstwa, od średniowiecza do czasów współczesnych.

 

ISSN 1641-3792

 

Redakcja

Komitet Redakcyjny

Lista współpracujących recenzentów

Instrukcja wydawnicza

Procedura recenzowania artykułów

Formularz recenzyjny

Umowa wydawnicza

Oświadczenie autorów w sprawie oryginalności tekstów, wkładu w ich powstanie i źródłach finansowania

Oświadczenie autorów w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

„Folia Toruniensia” jest punktowanym czasopismem naukowym (6pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 567)

Wyszukiwarka czasopism naukowych z punktacją MNiSW

 

Wersje pełnotekstowe poszczególnych tomów są dostępne na stronach

Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 

 

Od tomu 16 czasopismo publikowane jest na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

 

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy i zatwierdzanie tekstów, a także nie stosuje polityki zrzeczenia się praw na korzyść wybranej grupy osób.

 

Spisy treści i zawartość poszczególnych tomów:

 

Czasopismo „Folia Toruniensia” jest indeksowane w bazach:

 

Kontakt:

dr Mariusz BALCEREK sekretarz

m.balcerek@ksiaznica.torun.pl

 

Zamawianie poszczególnych tomów:

kontakt:  Sekcja Gromadzenia 

gromadzenie@ksiaznica.torun.pl