2019

Filia nr 16: Zmiana godzin otwarcia w soboty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że uległy zmianie sobotnie godziny otwarcia Filii nr 16 Książnicy Kopernikańskiej. Teraz biblioteka przy ul. Raszei 1 jest otwarta w soboty od godz. 10 do 15.


2019

Filia nr 5 nieczynna 14 i 27 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Filia nr 5 Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Lubickiej 45C będzie zamknięta 14 i 27 czerwca 2019 r. Za utrudnienia przepraszamy.


2018

Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

W roku 2018 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu otrzymała dotację w wysokości
119 571,00 zł na realizację zadania „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Z  przyznanych środków zakupiono nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci
i młodzieży, literaturę popularno-naukową z różnych dyscyplin naukowych oraz audiobooki.


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

BNNPRC_logo


2018

Przeczytaj, jakie masz prawa (RODO)

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu informuje, iż przetwarza dane osobowe następujących osób:

 • korzystających z oferty Biblioteki (w tym usług świadczonych w sposób tradycyjny, jak również drogą elektroniczną);
 • przekazujących Bibliotece materiały naukowe i biblioteczne;
 • uczestniczących w organizowanych przez Bibliotekę wydarzeniach kulturalno – edukacyjnych;
 • kontaktujących się z Biblioteką w określonej sprawie;
 • pracowników Biblioteki;
 • kandydatów do pracy.
 • odbywających w Bibliotece praktykę, staż lub wolontariat;
 • uczestniczących w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi;
 • współpracujących z Biblioteką w oparciu o umowy cywilno – prawne;
 • kontrahentów.

Jednocześnie na podstawie art. 13 -14 RODO informujemy, iż od 25 maja 2018 r.:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax 566225713; e-mail sekretariat@ksiaznica.torun.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8
  56 6226642 wew. 142; e-mail iod@ksiaznica.torun.pl.
 3. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnej. Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) związanych z obsługą osób, którym wypożycza się materiały biblioteczne na zewnątrz lub udostępnia na miejscu (np. dostęp do zbiorów specjalnych) oraz korzystających z oferty Biblioteki (w tym usług informacyjno-edukacyjnych świadczonych przez Bibliotekę) przetwarzanie na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  b0 zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa obowiązki te wynikają z przepisów ustawy o bibliotekach oraz z przepisów o: organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, o dostępie do informacji publicznej, zamówieniach publicznych a także kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego; przetwarzanie na podstawie 6 ust.1 lit c) RODO;
  d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Książnicy – w szczególności dochodzenia roszczeń lub ochrony praw oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia Bibliotekiprzetwarzanie na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podanie danych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania celu określonego w pkt 3a. W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową udostępnienia materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub udostępnia na miejscu (np. dostęp do zbiorów specjalnych).
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko z mocy prawa lub zawartych umów.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
  w pkt. 3.tj.:
  a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas przetwarzania danych zgodnego z udzieloną zgodą do czasu odwołania zgody.
  W sytuacji braku informacji od czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług biblioteki i braku zobowiązań dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia);
  b) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  c) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
  d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.
 7. Od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
  a) dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b) ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
  f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Procedura realizacji uprawnień:
  a) realizacja uprawnień odbywa się na wniosek złożony osobiście lub za pomocą poczty na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres iod@ksiaznica.torun.pl;
  b) każdy złożony wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania danych;
  c) wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Jeżeli z uwagi na charakter wniosku nie będzie możliwe załatwienie sprawy w w/w terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i realizacji wniosku, z powodem podania powodów odmowy przyjęcia i realizacji wniosku;
  d) Przyjęcie i realizacja wniosków odbywa się bez opłat, niemniej w sytuacji, gdy wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty stanowiącej zwrot poniesionych kosztów za ponowne udzielanie informacji;
  e) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie prawidłowo zidentyfikować, osoby upoważnionej do odbioru danych, wnioskodawca zostanie poinformowany o sposobie i formie udzielania/odbioru informacji.
 9. Dane nie będą profilowane.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2019 r.

 


2018

Filia nr 16 wznawia działalność

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że od 23 maja 2018 r. Filia nr 16
wznawia swoją działalność w nowej lokalizacji przy ul. Raszei 1
(budynek 3 LO, wejście od ul. Bolta)

Biblioteka będzie czynna w następujących godzinach:

pn. – pt.: 9.00 – 19.00
sobota:    9.00 – 15.00

tel. 56 610 67 59

Serdecznie zapraszamy!


2018

Zmień hasło w systemie PROLIB

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaniem Biblioteki do wdrożenia rozporządzeń RODO (unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych), system PROLIB wszystkim czytelnikom w toku logowania wymusza zmianę hasła do obsługi konta. Nowe hasło musi spełnić warunki bezpieczeństwa: zawierać co najmniej 8 znaków w tym cyfry, małe i duże litery – bez polskich znaków. Obowiązkowa wymiana hasła w systemie jest jednorazowa.


2018

Katalogi kartkowe tymczasowo tylko w bibliotece

Ze względów technicznych dostępność zeskanowanych katalogów kartkowych została tymczasowo ograniczona do lokalnej sieci na terenie biblioteki. Tym samym chwilowo nie będzie możliwości przeglądania zasobów Książnicy za pośrednictwem innej niż nasza wewnętrzna sieć internetowa – Infobibnet.

Wszystkie pytanie dotyczące kartkowych katalogów prosimy kierować do Informacji (e-mail: regionalna@ksiaznica.torun.pl, tel: 56 622 66 42 – prosić Informację).

Za utrudnienia przepraszamy


2018

Elektroniczny system rejestracji wypożyczeń w Filiach

Szanowni Państwo,

od 12 marca zostanie uruchomione elektroniczne rejestrowanie wypożyczeń w systemie Prolib w:

Filii nr 1 przy ul. Jęczmiennej 23,
Filii nr 2 przy ul. Kościuszki 47,
Filii nr 4 przy ul. Poznańskiej 52,
Filii nr 6 przy ul. Lelewela 3,
Filii nr 7 przy ul. Okólnej 169,
Filii nr 11 przy ul. Żwirki i Wigury 39/41,
Filii nr 14 przy ul. Łyskowskiego 29/35

W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


2018

Laureaci konkursu „Czy znasz Toruń”

Znamy laureatów konkursu „Czy znasz Toruń”. Na pytania zadane przez Towarzystwo Miłośników Torunia odpowiedzieli poprawnie: Ewa Bohdan ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu, Agata Wolak ze Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie oraz Maja Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu. Zwycięzcom gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do biura To Mi To przy ul. Podmurnej 60. Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 13.00.


2017

Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”

W roku 2017 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu otrzymała dotację w wysokości
121 105 zł na realizację zadania „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Z  przyznanych środków zakupiono nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci
i młodzieży, literaturę popularno-naukową z różnych dyscyplin naukowych oraz audiobooki.


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

BNNPRC_logo


2017

Zapisz się do biblioteki bez wychodzenia z domu

Już nie musisz przychodzić do Książnicy Kopernikańskiej, żeby się do nas zapisać. Możesz to zrobić w Internecie. A potem korzystać do woli z księgozbioru w bibliotece przy ul. Słowackiego 8.

Aby się zarejestrować:

 • wejdź na stronę https://opac.ksiaznica.torun.pl
 • kliknij w ikonę „Rejestracja nowych czytelników” (patrz ilustracja niżej)
 • wypełnij formularz rejestracji i wyślij go do nas.

Rejestrację musisz potwierdzić osobiście. Na przykład, kiedy zajrzysz do nas (ul. Słowackiego 8), żeby odebrać zamówione książki.


2016

Filia nr 13 zawiesza swoją działalność

Szanowni Państwo,

w związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu przy ul.  św. Józefa 53 i prowadzonych w budynku prac, Filia nr 13 Książnicy Kopernikańskiej zawiesza swoją działalność do czasu zakończenia prac budowlanych.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zwrot wypożyczonych książek, najpóźniej do 15 lutego 2017 r.


2016

Filia nr 16 doceniona przez czytelników

Mamy zaszczyć poinformować, iż Filia nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 zajęła II miejsce w plebiscycie „Zaczytani. Najlepsze księgarnie i biblioteki”, w kategorii Najbardziej Przyjazna Biblioteka, ogłoszonym przez dziennik „Nowości”.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na naszą bibliotekę i zapraszamy do dalszej, owocnej współpracy.

 


2016

Czytak Plus – dostępny bezpłatnie

Czytak Plus to odtwarzacz książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących. Urządzenia można wypożyczyć bezpłatnie w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Jest to możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

Obecnie w cyfrowym księgozbiorze OCCiN znajduje się prawie 1100 tytułów (książek mówionych w szyfrowanym formacie mp3) opracowanych i nagranych przez  Stowarzyszenie „Larix”. Wszystkie można odtwarzać w Czytaku Plus. Zapraszamy do korzystania z oferty Ośrodka.

fot. czytak.com.pl

 


2016

Lekcje w Książnicy Kopernikańskiej

Książnica Kopernikańska w Toruniu prowadzi zajęcia przygotowujące do efektywnego korzystania z usług i zasobów Biblioteki. Polecamy również tematyczne lekcje biblioteczne. W obu przypadkach udział jest bezpłatny.

Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Ich przebieg jest zawsze zindywidualizowany; forma i treść każdego spotkania odzwierciedla oczekiwania słuchaczy.

Nie nudzimy. Zajęcia adresujemy m.in. do osób, które w przyszłości zamierzają wykonywać zawody oparte na specjalistycznej wiedzy. Mówimy, gdzie poszukiwać wiarygodnych informacji, jak selekcjonować i przetwarzać dane. Prezentujemy użyteczne narzędzia: Zintegrowany Katalog Elektroniczny PROLIB, Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych „Academica”, Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową, System Informacji Prawnej „Lex”.

Lekcje tematyczne obejmują takie zagadnienia jak: najcenniejsze druki i wydawnictwa lokalne, materiały wojskowe (militaria). Jesteśmy w stanie zrealizować każdy temat o ile jego prezentacja będzie oparta o materiały zgromadzone w Bibliotece. W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje polonistów i historyków.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Zgłoszenia i propozycje prosimy kierować do Działu Informacyjno-Bibliograficznego; mailowo: regionalna@ksiaznica.torun.pl lub telefonicznie: 56 622 66 42 wew. 103.


2016

Poznaj Toruń z Książnicą Kopernikańską

Spotkania adresujemy do młodzieży z gimnazjów i liceów. W trakcie prelekcji mówimy o historii i architekturze miasta. Lekcje organizujemy bezpośrednio w zainteresowanych szkołach.

Proponujemy następujące tematy (więcej w załączniku):

 • Toruń „w pigułce” – czy wiesz, że…?
 • Zanim powstał Łuk Cezara. O urbanistyce Torunia
 • Od miejscowego potnika po mydlany epizod słynnej kamienicy. Higiena w dawnym Toruniu
 • Przez Wisłę, na Wiśle, nad Wisłą 
 • Toruń jest… jaki? Wizja miasta zależy od Ciebie
 • Bydgoskie Przedmieście – dzielnica elit i wojskowych 
 • Podgórz, jakiego nie znacie  
 • Toruń między wojnami 1920-1939. Opowieść o życiu miasta 
 • Toruń – pomniki pamięci i niepamięci 
 • O burmistrzu, który stracił… głowę (dot. Johanna Gotfrieda Rösnera i wydarzeń tumultu 1724 r.)

Zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 56 622 66 42 wew. 105 lub mailowo: k.kluczwajd@ksiaznica.torun.pl
Pełna informacja o spotkaniach „Poznaj Toruń” do pobrania tutaj.

fot. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa