Folia Toruniensia

„Folia Toruniensia” to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy KopernikaÅ„skiej w Toruniu i Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu MikoÅ‚aja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje siÄ™ od 2000 roku. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyÅ‚Ä…cznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL). Pismo jest pÅ‚aszczyznÄ… do publikacji artykułów dotyczÄ…cych bibliologii, informatologii i archiwistyki. „Folia Toruniensia” znajduje siÄ™ w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 757) – 6 punktów.

 

 

 

 

 

Wydanie tomu 17 dofinansowano ze Å›rodków

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gminy Miasta Toruń

 

ISSN 1641-3792

DOI   http://dx.doi.org/10.12775/FT

 

 

Redakcja

Komitet redakcyjny

Lista współpracujących recenzentów

Instrukcja wydawnicza

Procedura recenzowania artykułów

Formularz recenzyjny

Sheet of review

Struktura wewnętrzna artykułu

Umowa licencyjna

Licence contract

Deklaracja autorska

Authors statement

OÅ›wiadczenie autorów w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

 

„Folia Toruniensia” jest punktowanym czasopismem naukowym (6pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 757)

Wyszukiwarka czasopism naukowych z punktacjÄ… MNiSW

 

Wersje peÅ‚notekstowe poszczególnych tomów sÄ… dostÄ™pne na stronach

Akademickiej Platformie Czasopism (APCZ),

 

a także Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

 

Od tomu 16 (2016) czasopismo jest publikowane w formule Open Access, na zasadach niewyÅ‚Ä…cznej licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Informacje na temat polityki wydawcy w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródÅ‚owych prac w repozytoriach zamieszczone sÄ… w serwisie SHERPA/RoMEO.

Czasopismo nie pobiera opÅ‚at za proces wydawniczy i zatwierdzanie tekstów, a także nie stosuje polityki zrzeczenia siÄ™ praw na korzyść wybranej grupy osób.

Czasopismo wykorzystuje program Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) w celu zachowania i zapewnienia dostÄ™pu do trwaÅ‚ych i miarodajnych treÅ›ci cyfrowych.

 

Google Scholar Citations:

 

Indexed in the ICI Journal Master List 2016 ICV 2016: 86.01

 

Spisy treÅ›ci i zawartość poszczególnych tomów:

 

Czasopismo „Folia Toruniensia” jest indeksowane w bazach:

 

Kontakt:

dr Mariusz BALCEREK sekretarz

m.balcerek@ksiaznica.torun.pl

 

Zamawianie poszczególnych tomów:

kontakt:  DziaÅ‚ Gromadzenia i Ubytkowania Zbiorów

gromadzenie@ksiaznica.torun.pl